Protocol de colaborare cu liceele(scolile) din Mangalia

 

PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat azi …………………………… 2011 între:

1. LIGA NAVALA ROMANA-FILIALA MANGALIA, cu sediul în Managalia, tel/fax 0241/750074, reprezentată de dl. contraamiral de flotila (r) Petrică STOICA, presedintele Consiliului Director al filialei Mangalia a Ligii Navale Romane.

şi

2. ŞCOALA (LICEUL)………………………………………..MANGALIA, cu sediul în Mangalia, str…………………, nr….., tel. ………………….. şi fax ………………….., reprezentată de d-na(dl.) ……………………………………………..directorul şcolii(liceului);

 

PREAMBUL

Recunoscând importanţa colaborării eficiente în direcţia derulării pe plan local a unor proiecte în interesul comunităţii, cele două părţi semnatare convin să colaboreze pe bază de parteneriat activ şi viabil pe multiple planuri în realizarea proiectelor şi obiectivelor comune.

 

SCOPUL

Protocolul se încheie cu scopul asigurării cadrului de cooperare între cele două părţi semnatare potrivit competenţelor stabilite de documentele lor de înfiinţare, al sprijinirii în comun a acţiunilor, a programelor şi proiectelor desfăşurate de către cele două părţi.

 

Obiectivele protocolului:

 • Dezvoltarea unei relaţii de colaborare între filiala Mangalia a Ligii Navale Romane şi instituţia de învaţământ în vederea derulării unor activităţi/ programe/ proiecte ce au drept scop formarea pentru viaţă şi îndrumarea tinerilor elevi în alegerea profesiei, cultivarea ataşamentului faţă de valorile locale şi naţionale;
 • Organizarea în parteneriat a unor acţiuni şi evenimente cu caracter social, educativ, cultural, etc, ce vor conduce la formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi deprinderilor fizice şi psihice ce trebuie să caracterizeze viitoarea generaţie a României;
 • Recunoaşterea valorii şi importanţei zonei maritime în care trăim şi muncim şi cultivarea spiritului de voluntariat pentru protejarea şi afirmarea acestuia.

 

Principiile care stau la baza prezentului protocol sunt: transparenţa, iniţiativa, implicarea, colaborarea, voluntariatul, perseverenţa, participarea activă, echitatea, competenţa, responsabilitatea, non-partizanatul în orice sens şi în orice situaţie.

 

DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol se încheie pe durata de 1 an, care decurge de la data semnării lui, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor, producând efecte de la data semnării lui de către părţile contractante. Dacă părţile nu notifică intenţia de a înceta prezentul protocol cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea acestui termen, acesta se consideră reînnoit pentru o perioadă de 1 an.

 

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest protocol, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, se va soluţiona pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiul decurgând din sau în legătură cu acest protocol este de competenţa instanţelor judecătoreşti.

DISPOZIŢII FINALE

Dispoziţiile prezentului protocol de colaborare se pot modifica prin acte adiţionale şi se pot completa cu decizii comune ale ambelor părţi semnatare.

 

 

 

ACT ADIŢIONAL

CU PRIVIRE LA ACTIVITĂŢILE PE CARE FILIALA MANGALIA A LIGII NAVALE ROMANE LE POATE DESFĂŞURA ÎN ŞCOLILE ŞI LICEELE DIN MANGALIA

 1. Expuneri pe teme din istoria României, Armatei şi Forţelor Navale Române, Marinei Civile;
 2. Prezentarea rolului Forţelor Navale în dezvoltarea oraşului Mangalia;
 3. Prezentarea rolului şi misiunilor Forţelor Navale ca aparătoare a graniţelor pe ape ale României. Participarea la misiunile internaţionale în cadrul NATO şi UE;
 4. Organizarea şi desfăşurarea unor concursuri pe teme marinăreşti cu participarea elevilor din oraşul Mangalia;
 5. Organizarea de întreceri sportive şi marinăreşti cu ocazia Zilei Apelor(iunie) şi Zilei Marinei (15 august)cu participarea elevilor din şcolile şi liceele Mangaliei;
 6. Organizarea de vizite în unităţile militare de marină din Mangalia pentru elevi;
 7. Prezentarea pentru elevii claselor terminale din licee a condiţiilor de admitere la Academia Navală ,,Mircea cel Batrân” şi la Şcoala Militară de Maiştri de Marină;
 8. Mini-cursuri pentru elevi (2-3 ore) de confecţionat noduri marinăreşti conduse de maiştri militari de marină;
 9. Posibilitatea elevilor pasionaţi de modelism de a activa la Cercul de modelism (nave şi avioane) de pe lângă filiala Mangalia a LNR;
 10. Vizite la bordul unor nave militare aflate în port pe timpul executarii de catre acesta a unor activităţi specifice (pornirea motoarelor, aparaturii, exerciţii în port);
 11. Întâlniri ale elevilor cu amirali şi ofiţeri de marină în activitate şi din rezervă pe teme referitoare la istoria oraşului, oferta de învăţământ din instituţiile militare, alegerea meseriei în viaţă, petrcerea timpului liber, etc.
 12. Organizarea concursului de matematica ,,Vam.Grigore Martes,, cu participarea elevilor de liceu din clasele a XI-a, anual in perioada mai-iunie. Elevii clasati pe primele trei locuri vor fi recompensati cu o vizita in portul Constanta la Nava Scoala ,,Mircea,, si la submarinul ,,Delfinul,,.